Vedtekter

BØTTA INVEST DA vedtekter av 18.11.2008

§ 1 Navn og registrering

Selskapets navn er BØTTA INVEST DA. Selskapet ble opprettet den 24.11.2008. Det opprettes bank- og VPS konto i selskapets navn, og det angis hvilke personer som har disposisjonsrett. Det skal brukes lokal Bank eller beste alternativ. Selskapets forretningsadresse er i Oslo

§2 Formål

Selskapets formål er å gi medlemmene økt rikdom, innsikt og forståelse for aksjemarkedet, samt bidra til medlemmenes personlige sparing ved for deres felles regning å erverve og forvalte aksjer og verdipapir.

§3 Medlemskap

Nye medlemmer kan kun opptaes såfremt det ved hemmelig avstemning er 100 % enighet blant samtlige medlemmer. Kun personer som har fylt 18 år kan opptaes som medlemmer. Kun medlemmer kan eie andeler. Oversikt over medlemmene med angivelse av tillitsverv følger vedtektene som vedlegg A.

§4 Kapital

Startkapital: Selskapets kapital er ved stiftelsen kr 10.000,- fordelt på 20 andeler á kr.500. Fullt innbetalt. Fra og med januar 2009 innbetaler hvert medlem ett sparebeløp a kr 200,- pr mnd. Beløpet skal innen den 15. i hver måned være innbetalt på selskapets konto. Betalingen er forskuddsvis for hver mnd. Kapitalen kan økes ved utstedelse av andeler til nye eller eksisterende medlemmer og reduseres ved uttreden eller delvis uttreden. Jfr. §§ 11 og 12.
Selskapets midler skal plasseres enten på bankkonto i selskapets navn eller plasseres i aksjer. Aksjene registreres på VPS konto.

Fullmaktene i selskapet bygger på tillit hos de enkelte medlemmer. Alle selskapets medlemmer skal derfor ha fullmakt til å disponere bankkonto og til kjøp og salg av aksjer.

Ekstraordinær økning eller nedsettelse av kapital kan vedtas på generalforsamling med kvalifisert flertall. Ved kapitalutvidelser skal det tas tilbørlig hensyn til medlemmer som er imot utvidelsen.

§5 Inntekter – utgifter

Alle utbytter, gevinster og andre inntekter skal tillegges kapitalen. Selskapets driftsutgifter og eventuelle tap dekkes av kapitalmidlene. Selskapet har et kapitaltak på NOK 1000000000.

§6 Organisasjon

Generalforsamling

Generalforsamling skal avholdes årlig innen utgangen av mars. Styret innkaller til generalforsamling. Innkalling med saksdokumenter skal sendes medlemmene senest to uker før generalforsamlingen. Følgende saker skal behandles på generalforsamling:

1.  Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkallelsen
3. Dekning av utgifter i forbindelse med Generalforsamling
4. Styrets beretning
5.  Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
6.  Revisors rapport
7.  Eventuelle vedtektsendringer
8.  Valg av nytt styre
9. Innkomne forslag
10. Bestemme andel type aksjer
– % utbytteaksjer
– % 3-9 måneders investeringer
– % spekulative aksjer
11. Kåring av årets spekulant

Styret

Selskapets styre består av 5 medlemmer. Styret velges for 1 år av gangen. Styret forestår den daglige ledelse og er ansvarlig for føring av selskapets regnskaper og protokoller. Styret plikter å ajourføre vedtektene og medlemsregisteret (jf. §3).

Styremedlemmene kan gjenvelges.

Selskapets firma tegnes av administrerende direktør eller styrets leder alene, eller av to av styrets medlemmer i felleskap.

Administrerende direktør har den daglige ledelse av selskapets forretninger i samsvar med instruks fastsatt av styret og godkjent av selskapets medlemmer.

Medlemsmøter

Styrets leder skal sørge for innkalling til medlemsmøte. Medlemsmøtet avholdes i henhold til vedtak på foregående møte, det forsøkes å finne tidspunkter som passer flest mulig av medlemmene. Møtene ledes av Styreformann, eller stedfortreder. Medlemmene har møterett, talerett og stemmerett ved generalforsamlinger og andre møter. Avgjørelser om kjøp og salg av aksjer fattes på medlemsmøtene eller av andre etter retningslinjer gitt på sist avholdte medlemsmøte. Det kan ikke disponeres over mer enn det til enhver tid er dekning for i klubbens aktiva, jfr. §7. Medlemsmøtet er beslutningsdyktig når alle medlemmene er representert, eller ved fullmakt. Møtet behandler spørsmål om opptak av nye medlemmer. Innkalling – med opplysninger om søkeren og hvor mange andeler vedkommende ønsker å tegne – skal i slike tilfeller sendes medlemmene senest to uker før møtet.

§7 Signatur – ansvar

Administrerende direktør er bundet av de instrukser han mottar av medlemsmøtet og står personlig ansvarlig for tap (overlagt svindel etc.) han måtte påføre selskapet ved overtredelse av disse. Medlemmene hefter solidarisk for klubbens forpliktelser. Selskapet skal ikke gå i minus.

§8 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer må stå på dagsorden (jfr. §13) og vedtas av Generalforsamling.

§9 Votering

Hvert medlem har en stemme. Ved stemmelikhet anses det forslag vedtatt som støttes av flest andeler. Et medlem kan la seg representere av fullmektig som selv er medlem av selskapet. Alle saker avgjøres ved total enighet blant de representerte medlemmene der ikke annet er bestemt.

  • Simpelt flertall: Mer enn 50 % av stemmene
  • Kvalifisert flertall: Mer enn 2/3 flertall, avrundet opp til nærmeste «hele» medlem (for eksempel 3 av 5)
  • Enstemmig flertall: Total enighet

§10 Protokoll

Det skal føres protokoll fra Generalforsamling, styremøter og medlemsmøter. Protokollene skal innen rimelig tid etter medlemsmøtet være tilgjengelige for selskapets medlemmer.

§11 Uttreden og eksklusjon – Inntreden

1. Uttreden

Uttreden skjer normalt pr. 31. desember og skal skriftlig meddeles styret innen 30. september. Den uttredenes andel(er) av aksjebeholdningen beregnes på grunnlag av markedsverdien pr. uttredelsesdato. Ved hel eller delvis uttreden etter mindre enn 12 måneders medlemskap trekkes 5 prosent fra den uttredenes andel. Ved uttreden mellom 12 og 24 måneders medlemskap trekkes 2,5 prosent fra. Et medlem kan tre ut i løpet av året dersom vedkommendes andeler, rettigheter og plikter etter disse vedtekter, i sin helhet overdras til et annet medlem(mer) eller til en utenforstående som klubben godkjenner slik §3 bestemmer. Oppgjør i forbindelse med overdragelsen skjer mellom partene og er selskapets uvedkommende. Styret skal underrettes.

2. Konkurs/død

Kommer et medlem under konkursbehandling eller avgår ved døden, skal hans andel beregnes på grunnlag av siste omsetningskurs før konkurs- eller dødsdagen og utbetales boet. Boet kan – om det ønsker det – opprettholde medlemskapet frem til første årsskifte hvorpå uttreden skjer på ordinær måte.

3. Eksklusjon

Et medlem kan ekskluderes dersom 3/5 av samtlige medlemmer i medlemsmøte stemmer for dette. Eksklusjonsforslaget må bekjentgjøres og begrunnes minst to uker før det skal behandles. Eksklusjon må begrunnes i alvorlige forsømmelser eller gjentatte brudd på forpliktelser etter disse vedtekter eller andre forhold som på liknende måte skader selskapets interesser. Eksklusjonen er effektiv fra den dag den besluttes. Ekskludert medlems andel fastsettes som det laveste av følgende to beløp:

a) medlemmets innbetalinger, eller

b) 90 prosent av medlemmets andel vurdert slik denne paragraf bestemmer for uttreden Uttredelsesdato tilsvarer eksklusjonsdato. Ekskludert medlems andel utbetales innen to uker.

4. Inntreden

Nytt medlem kan tre inn etter bestemmelsene i §3. Det nye medlem foretar innbetaling som tilsvarer andelen(e)s verdien på andelen siste børsdag før første møte etter 1.6 og 31.12. Andelen(e)s verdi skal innbetales umiddelbart etter avholdt møte (første bankdag).

5. Kostnader knyttet til uttreden, eksklusjon og inntreden Kostnader direkte knyttet til uttreden, eksklusjon og inntreden dekkes av det uttredende, ekskluderte eller inntredende medlem.

§12 Delvis uttreden og inntreden

1. Delvis uttreden

Et medlem kan kreve seg utløst for en eller flere av sine andeler, jfr. dog §3. Ved delvis uttreden gjelder de samme frister og beregningsmåter som for uttreden, jfr. §11,1.

2. Delvis inntreden

Et medlem kan tre inn med nye andeler (jfr. dog §3. ledd) ved å foreta innbetaling som tilsvarer verdien på andelen siste børsdag før første møte etter 1.6. og 31.12. Andelen(e)s verdi skal innbetales umiddelbart etter avholdt møte (første bankdag).

3. §11,5 gjelder tilsvarende

§13 Andelsverdi

Den totale verdi av selskapet beregnes ved å multiplisere antall aksjer i hvert selskap/fond med deres respektive siste omsetnings-sluttkurser. Deretter legges til banksaldo og eventuelt utestående utbytte og opptjente renteinntekter. Dersom selskapet har utestående gjeld trekkes denne fra til slutt.

Den enkelte medlems andelsverdi er den totale verdi av selskapet, dividert med antall andeler i selskapet.

Ved inntredelse av nye medlemmer, bestemmes det innskudd av ny kapital som et nytt medlem skal bidra med for å bli fullverdig medlem ved å ta selskapets verdi (totale ”andelsverdi”) på det tidspunkt nye medlemmer blir akseptert, dividert på antall eksisterende medlemmer før inntredelsestidspunkt av nye medlemmer.

§14 Oppløsning

Oppløsning av selskapet skal skje dersom minst 3/5 av samtlige medlemmer stemmer for det på Generalforsamling der dette er satt på dagsorden i innkallelsen.

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s